Menu
Producenci
Cenniki do pobrania
Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU JOHEGON.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.johegon.pl jest prowadzony przez Magnavita.pl z siedzibą w Zabrzu, ul. Św.Urbana 5/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG ,Numer REGON 276459842 ,Numer NIP 4980010988 e-mail: admin@magnavita.pl.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez Sklep internetowy.

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem https://www.johegon.pl ,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.).

c) Sprzedający –Magnavita.pl z siedzibą w Zabrzu, ul. Św.Urbana 5/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG ,Numer REGON 276459842 ,Numer NIP 4980010988 e-mail: admin@magnavita.pl.

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego,

e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. z późn. zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyłącznie w języku polskim,

f) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT, wyciąg z konta lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym,

j) Produkt – kosmetyki oraz inne towary dostępne w ofercie Sprzedającego w Sklepie internetowym.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego polegają na:

a) prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez uzupełnienie i wybór danych na stronie Sklepu internetowego.

5. Wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu internetowego oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

§ 2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

3. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmieniane lub anulowane do momentu wysyłki Produktów, o czym Kupujący informowany jest za pomocą wiadomości elektronicznej lub telefonicznie.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków danych wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§ 3 PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT.

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedającego do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przelewem na konto bankowe Sprzedającego,

b) płatność e-przelewem,

c) płatność kartą płatniczą,

d} płatność gotówką.

e) kryptowalutą

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYPAL.

6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania całości kwoty za towar na koncie Sprzedającego.

8. W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 4 DOSTAWA

1. Sprzedający realizuje sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) wysyłka kurierska,

b) wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym zagraniczna),

c) wysyłka za pobraniem.

3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się w terminie od jednego do czternastu dni, licząc od momentu jego potwierdzenia przez Kupującego oraz zaksięgowania przedpłaty na koncie Sprzedającego, w zależności od dostępności Produktu u Sprzedającego. Przez rozpoczęcie realizacji zamienia rozumie się przygotowanie Produktu do wysyłki przez Sprzedającego.

8. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Sprzedającego. W szczególności dotyczy to Produktów sprowadzanych przez importerów z zagranicy z uwagi na fakt, iż uzupełnienie ciągle rotujących Produktów w magazynie Sprzedającego uzależnione jest od stanów magazynowych importerów. W przypadku braku produktu w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedającego.

9. Czas kiedy Kupujący otrzyma zamówiony towar jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

10. Zwraca się uwagę, że dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) oraz okresy szczególne w roku (tzw. długie weekendy, zakończenie roku, okresy bezpośrednio poprzedzające Święta Wielkanocne oraz Boże Narodzenie) wydłużają efektywny czas oczekiwania na zamówiony Produkt.

11. W przypadku braku odbioru przesyłki z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu poniesione koszty próby dostarczenia przesyłki Kupującemu oraz koszty zwrotu przesyłki do nadawcy.

 

§ 5 REKLAMACJA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym są wolne od wad.

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczącą Produktów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie lub drogą e-mail na adresy Sprzedającego wskazane w komparycji Regulaminu.

4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

7. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

8. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego faxem, drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie, wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

9. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kremy, toniki, balsamy, żele, szampony).

11. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w sposób wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki zwracanego Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

12. Zwroty Produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOMagnavita.pl z siedzibą w Zabrzu, ul. Św.Urbana 5/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG ,Numer REGON 276459842 ,Numer NIP 4980010988 e-mail: admin@magnavita.pl. .

2. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.).

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedającego.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i utrudnienia powstałe wskutek blokowania możliwości korzystania z usług poczty elektronicznej przez administratora serwerów, jak również usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez programy użytkowane przez Kupującego.

3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a osoby posiadające Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Osoba posiadająca Konto, która nie zgadza się ze zmianami uprawniona jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. z późn. zm.), nie stanowią natomiast oferty.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Za wyjątkiem sytuacji gdy Kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu oraz umów sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo do rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Warszawa Śródmieście.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

9. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w Sklepie internetowym w zakładce „Regulamin”.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2019

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Magnavita.pl ul.Św.Urbana 5/4 41-800 Zabrze,

 

tel.: (+48 665096890, , adres e-mail admin@magnavita.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

- (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl